Kwaliteitsregeling

Kiwa CMR Vee B.V. biedt een kwaliteitsregeling aan die de kwaliteit van runderen die ter slacht worden aangeboden beoogt te verbeteren. Voor deelname aan de kwaliteitsregeling betaalt de deelnemer voor alle te slachten runderen een deelnemersbijdrage. De deelnemer wordt periodiek gecontroleerd op naleving van de geldende voorschriften. Na controle en beoordeling is bekend of de deelnemer voldoet aan de regeling of dat herstelmaatregelen genomen dienen te worden. Indien wordt voldaan aan de regeling kan de deelnemer, in geval van een OMC (Ongeschikt voor Menselijke Consumptie) verklaring na het slachten door de NVWA, een compensatieverzoek indienen bij Kiwa CMR Vee. Kiwa CMR Vee is niet verplicht om compensatie te verlenen.

Voor de tarieven deelnemersbijdrage klik hier.

MK-Systeem

Sinds 1 januari 2019 heeft Kiwa CMR een nieuw kwaliteitsmonitoringssysteem, genaamd MK-Systeem. Dit systeem is gelanceerd ten behoeve van de vleesverwerkende industrie en meer in het bijzonder voor de leveranciers aan slachtbedrijven en de slachtbedrijven zelf.

Het MK-Systeem is er op gericht het proces van aanvoer van de dieren tot en met de weging van de karkassen te monitoren en te borgen. Hierbij gaat het om de juiste kwaliteitsprocedures en de afhandeling daarvan. Het uiteindelijke doel is een waarborg voor nakoming van eisen en afspraken tussen leveranciers en slachthuizen met het oog op aanvoer, het houden en het slachten van de dieren op de slachtlocatie. Een onafhankelijke, kritische beoordeling van het nakomen én de kwaliteit van de gehanteerde procedures door betrokken partijen gedurende het totale proces van “ontvangst dieren tot aan het koelen van de karkassen” biedt meer duidelijkheid en transparantie voor zowel de leverancier als het slachtbedrijf.

Naast de beoordeling van de slachtkwaliteit en het uitvoeren van periodieke administratieve controles, ondersteunen wij de leveranciers en slachtbedrijven met het waarborgen van de afgesproken kwaliteitsstandaard. Hierbij is het doel een continue verbetering van de processen en het waarborgen van de afgesproken kwaliteitsstandaard. Kiwa CMR acteert hierbij als een onafhankelijke intermediair tussen leverancier en slachthuis voor de vooraf vastgestelde en omlijnde processen en ontzorgen daarmee het bedrijfsleven.

Voor meer informatie vult u ons contactformulier in. Klik hier. Wij komen dan zo spoedig mogelijk bij u terug.