Disclaimer

E-mail
De inhoud van e-mail berichten zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde (n). Gebruik, openbaarmaking of verdere verspreiding van e-mail berichten en haar bijlagen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons hierover te informeren en dit bericht te vernietigen.

Website
Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel wij ernaar streven nauwkeurige en geschikte informatie te leveren, kunnen er onbedoelde technische/feitelijke onnauwkeurigheden en typografische fouten voorkomen op deze website of in door ons verzonden e-mail, faxen en brieven. Wij verzoeken u vriendelijk ons bij het constateren hiervan een e-mail te zenden aan info@kiwacmr.nl.

Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies bij Kiwa CMR ingewonnen te hebben. Kiwa CMR is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website.

Inhoud website
Wij behouden ons het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van onze website. De inhoud van de website wordt “ONGEWIJZIGD “, “ZOALS BESCHIKBAAR” geleverd. Kiwa CMR staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische voorstellingen, links of andere bestanddelen die de site bevat en Kiwa CMR wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor fouten of omissies in die gegevens van de hand.
Kiwa CMR verbindt zich niet tot actualisering van de informatie die de site bevat.

Kiwa CMR wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor het gebruik of de interpretatie door anderen van informatie op de site van Kiwa CMR.

Vrijwaring
Beslissingen gebaseerd op de informatie op de site van Kiwa CMR zijn uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de bezoeker. In ruil voor het gebruik van de site van Kiwa CMR stemt de bezoeker ermee in Kiwa CMR te vrijwaren tegen schadeclaims die voortvloeien uit beslissingen die de bezoeker op basis van die informatie neemt.

Gebruik persoonsgegevens
Voor het aanbieden en leveren van producten en diensten op deze website maakt Kiwa CMR gebruik van persoonsgegevens. In het Privacy Statement vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze website met uw gegevens wordt omgegaan en op welke wijze uw privacy daarbij wordt beschermd.